Обновено на 17 септември 2015

 

ЦЕЛИТЕ
Eurodram е европейска мрежа за театрален превод. Работи с европейските, средноазиатските и средиземноморски езици. Основната ѝ цел е да запознае професионалистите и театралната публика с произведения, които остават предимно неиздадени, обръщайки особено внимание на езиковото разнообразие. Комитетите са натоварени да излъчат селекция от чуждестранни драматични текстове преведени на езика на съответния комитет през всяка нечетна година и да правят селекция от нови театрални текстове, написани на езика на съответния комитет през всяка четна година. По този начин мрежата допринася за диалога между театралните общности и предлага възможност за пряка комуникация и популяризация на новата драматургия. (сезон – 2015/2016 – комитетите ще селектират 3 пиеси, писани на родния им език, които ще препоръчат за превод на колегите си от останалите комитети.)

 

КОМИТЕТИТЕ
Мрежата е организирана в приблизително тридесет езикови комитета с общо около триста члена, разделени по езици или езикови групи.
Всеки, който притежава компетенции в областта на театъра и/или превода на драматургични текстове, желаещ да сподели знанията и уменията си, може да кандидатства за членство в някой от комитетите. Приемането му става по процедура, различна за всеки от комитетите, но като цяло доста опростена. Всяко предложение за приемане на нови членове е добре дошло. (при желание за включване в българския комитет, пишете на: gertata(at)gmail.com, subject: eurodram)
Мрежата насърчава баланса и представителността в комитетите между: мъже / жени, дебютиращи / утвърдени, теоретици / практикуващи, независими / обвързани с институциите, местни / живеещи в чужбина и т.н. Препоръчително е местните издатели на театрална литература, членовете на националните конкурси за драматургия или на фестивалите за националната драматургия, а също и представители на съюзите и на синдикатите на драматурзите да бъдат част от съответния комитет.
Всеки един член има за мисия да събира драматургични текстове, да ги чете, да  разпространява текстовете в рамките на своя комитет, а освен това и да ги промотира (според собствените си контакти, възможности и предпочитания) пред автори, преводачи, издатели, агенти и авторски организации. Членовете имат ангажимента да дават кратко мнение за прочетените творби (анонимно, чрез координаторите) в случай, че авторът или някой от координаторите поиска такова.   

 

ДИСКУСИОННИ ГРУПИ
Всеки нов член се записва в имейл група. Тези групи са частично модерирани: единствено членовете могат да пишат, а изпратените имейли се получават от всички членове на комитета.
MEO (Maison d’Europe et d’Orient) е отговаря за техническото включване в е-mail комуникацията на някоя от групите и за обявяването на приема на нови членове. Желателно е всеки нов член да се представи на останалите с няколко думи за себе си.
Езикът, на който се пишат съобщения в рамките на дадена група е, разбира се, този на съответния комитет, а общите съобщения до другите комитети са на английски, френски или руски. За комуникацията между координаторите се ползва главно английски и френски.


КООРДИНАЦИЯТА
Всеки един от комитетите се координира от членовете му по начина, по който те са решили.
Координаторът е отговорен за това, всеки от членовете на комитета му да знае целите на мрежата. Той полага усилия да събира и разпространява възможно най-голям брой текстове, да набира нови членове, предимно сред преводачите, и да се грижи за подмладяването на комитета, да поддържа имейл групата за дискусии, при нужда да свиква срещи и да структурира вотовете, касаещи селекциите. Той е отговорен резултатите, съпроводени с нужната информация (биография, кратък анонс, откъс от пиесата на английски език),  да бъдат съобщени навреме на генералния координатор.  Той има задачата лично и с помощта на членовете си да разгласява селекцията, направена от комитета му чрез публична обява, а също и, доколкото е възможможно, селекциите на останалите комитети.
Координаторите се приканват да участват в ежегодния фестивал „Европа на театрите” чрез организирането на някакво събитие в собствената си страна, а също така и да участват в годишните срещи на EURODRAM мрежата. В случай на нужда MEO може да оказва помощ на координаторите при търсенето на финансиране, покриващо разходите им за транспорт и нощуване.
Генералната координация се осигурява от MEO, без това да има окончателен характер.

 

ТЕКСТОВЕТЕ
Текстове могат да бъдат предлагани от всеки: автори, преводачи, издатели, литературни агенти, членове на комитета и т.н.
ВНИМАНИЕ: Регламентът за прием и разглеждане на предложенията варира при различните комитети, затова при подаване трябва да се четат правилата, определени от дадения езиков комитет за съответната година!
За оригиналните текстове, писани на съответния език на комитета, предложенията трябва да бъдат придружени от пълния текст на пиесата, кратка биография на автора (100 думи), технически лист (дата и място на написване, брой персонажи, справка за награди и вече реализирани продукции на този текст), друга информация, която се изисква от комитета или се счита за важна от подаващия. (следващ прием 01.10-10.12.2015)
За преводните текстове, предложенията трябва да съдържат превод на целия текст,  резюме на произведението, кратка биография на автора и преводача, технически лист (дата и място на написване, брой персонажи, справка за награди и вече реализирани продукции на този текст), а също и друга информация, която е счетена за важна. Обезателно трябва да бъде  оригиналният език на творбата. (Следващ прием 2016/2017)
Предложенията трябва да бъдат пращани по имейл във формат.pdf на обявения от координатора на съответния комитет адрес (За българския комитет: 36monkeys(at)gmail.com, subject: EURODRAM) или на адреса за генерална координация на EURODRAM Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., откъдето се препращат на съответния езиков комитет.   Членовете на комитетите би следвало да изпращат текстовете директно на имeйл групата на дадения комитет. Адресите може да откриете тук: http://www.sildav.org/eurodram/comites-linguistiques.

Разяснение: Текстовете се изпращат на комитетите според езика, на който е направено предложението. Например текст, написан на македонски трябва да бъде изпратен на македонския комитет. Преведената на латвийски македонска пиеса обаче, трябва да бъде изпратена на латвийския комитет през следващата година.
Езикът, на който е написан текста, е основен критерий, без да се взима под внимание националността или местоживеенето на автора. Основен фокус на мрежата EURODRAM все пак е зоната Европа – Средиземноморието – Централна Азия и по принцип тя няма за цел да се занимава с текстове идващи извън нея, но ако има такова предложение, то може да бъде разгледано от съответния комитет и евентуално одобрено.
Всеки автор може да предложи колкото желае на брой текстове. Желателно е все пак да се ограничава до един на сесия.
Освен по основателни и мотивирани причини, се приемат единствено съвременни творби: в повечето случаи до пет години от написването за оригинални творби, до десет години за преводни.
 
СЕЛЕКЦИИТЕ
Всеки от комитетите на Eurodram изготвя една селекции всяка година, като всяка една от тях включваща максимално три текста. В дадена селекция не може да има повече от един текст от един и същ автор. Селекциите са както следва:
Четна година: селекция от драматични текстове на оригинален език, които да бъдат предложени за превод на чужди езици;
Нечетна година: селекция от драматични текстове преведени от чужд за комитета език, които да бъдат предложени за превод на езика на комитета;

 

ВНИМАНИЕ

Сроковете за кандидатстване обикновено са през втората половина на предната година, така че комитета да може да изготви селекцията през на месец март.

 

ПРОЦЕДУРА ПРИ СЕЛЕКЦИЯТА
Комитетите имат относителна самостоятелност при съставянето на своите процедури. По правило всяка пиеса се чете и оценява минимум от двама члена на комитета. Ако има драстична разлика в оценките, се чете от още един член на комитета. В българския комитет всеки текст се разглежда и оценява по зададени критерии и точките се сумират. Ако има текстове с равен брой точки сред събралите най-много, следва други членове на комитета, неоценявали съответния текст, да дадат мнението си. Когато членове на комитета предлагат текстове, на които са автори или преводачи, те нямат право да участват в оценката на тези текстове.
Всеки един член може да променя мнението си до края на срока за гласуване.

 

ВАЖНИ ДАТИ*
* може да има малки вариации в датите на различните комитети! Моля сравнете с обявата на комитета за съответната година!
Крайна дата за изпращане на текстове: 31 декември 2015
Срещи на комитета за обсъждане на селекцията: февруари 2016
Краен срок за обявяване на селекциите: 15 март 2015
Генерална среща: Истанбул, май 2016
(отчет 2013) (отчет 2014)

 

ОТГОВОРИ
Поради липса на достатъчно организационен капацитет, авторите на предложенията получават отговор само ако са включени в селекцията. Общите резултати на EURODRAM се обявяват публично в интернет след като всички комитети са предали резултатите си и нужните технически данни (обикновено до 2 седмици след срока за решение).
Около триста текста циркулират ежегодно по мрежата.

 

КАКВО СЛЕДВА
За съжаление не можем да предложим парична награда на избраните текстове. Кoгато комитет на EURODRAM  селектира текст, написан на локалния език, това става препоръка за преводачите от този език да направят превод, както и за театралните професионалисти от другите комитети и техните общности – да обърнат внимание на съответната пиеса и автор. Включването в EURODRAM селекцията на преводни театрални текстове е насърчаване на преводача да продължи с работата си, както и покана към режисьорите, театрите и издателите да обърнат внимание на този текст.
Мрежата работи в партньорство с многобройни структури в цяла Европа, което ѝ позволява да се включва в множество международни инициативи, както и да поддържа контакт с множество партньори от различни страни.

 

адрес за обща координация: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.